Mahobhorat (Serial)

Serial tavsifi

Asosiy e'tibor ikkita klanga qaratilgan - Pandavalar va Kauravalar. Ular bir xil Kuru sulolasiga mansub, ammo ular orasidagi raqobat chegara bilmaydi. Pandava urug'i yorqin, yaxshi, ilohiy tamoyilni o'zida mujassam etgan bo'lsa, Kaurava urug'i esa yovuzlik, hasad va nopoklik markazidir. Xuddi shu sulolaning ikki tarmog'i o'rtasidagi raqobat hokimiyat, boylik, mamlakat poytaxti - Xastinapurga egalik qilish uchundir. Pandavalar oilasining eng kattasi va donosi Yudxishthir mamlakat shohi bo'lgandan so'ng, Kauravalarning nafrat va g'azabi barcha chegaralarni kesib o'tadi: ular qabih va makkor rejani o'ylab topadilar.

В центре внимания два рода — Пандавы и Кауравы. Они принадлежат к одной династии Куру, но соперничество между ними не знает границ. Род Пандавы олицетворяет в себе светлое, доброе, божественное начало, в то время как род Кауравы — это средоточие зла, зависти и подлости. Соперничество между двумя ветвями одной династии происходит за власть, богатство, владение столицей страны — Хастинапур. После того как старший и мудрейший из рода Пандавов Юдхиштхир становится царем страны, ненависть и злоба Кауравов переходит все границы: они придумывают подлый и коварный план.

t